Magnus Wickert. Fotograf Sofia Boman

Inkluderingsplan: Allas rätt att vara med

Inledning

Idrott ger en fantastisk möjlighet för barn och ungdomar att utvecklas, på många plan. Det är därför viktigt att vi som förening tillsammans tar ansvar för att alla ska känna sig inkluderade och delaktiga.

Svenska friidrottsförbundet poängterar i sin mångfalds- och inkluderingsplan vikten att se över och kritiskt granska rådande strukturer samt föreningskultur utifrån ett inkluderingsperspektiv. Lyckas vi med detta arbete kommer vi generera en ännu bättre verksamhet som kan ta tillvara på den kompetens och de olika erfarenheter och kunskaper som våra medlemmar besitter.

Bakgrund

En projektgrupp inom styrelsen har bildats för att kartlägga vilka behov som finns inom föreningen, samt vad som kan utvecklas och förbättras för att skapa en mer inkluderande miljö.

Hässelby Friidrott är en förening som har en hög målsättning inom många områden. Därför anses det även viktigt att ligga i framkant gällande frågor som rör inkludering. Detta för att föregå med gott exempel för våra medlemmar, såväl de som rör sig på IP som ute i övriga landet.

Vår vision är att föreningens värdegrund ska genomsyra verksamheten genom att vi aktivt lyfter och arbetar med frågor som berör jämställdhet och inkludering. Detta ses som ett långsiktigt projekt som ständigt behöver revideras för att möta samhällets förändringar. Projektgruppen har kontaktat SISU, Stockholms Idrottsutbildare, för ett framtida samarbete och stöttning längs projektets gång.

Hässelbys logga med regnbågsfärger har framtagits till projektet för att symbolisera just ”Allas rätt att vara med” utifrån föreningens värdegrund, se bilaga 1 nedan.

Planens syfte

Planens syfte är att stärka och utveckla verksamheten utifrån ett inkluderingsperspektiv. Hässelby Friidrott ska upplevas som en öppen och välkomnande förening för alla.

Målsättning

Projektgruppen har tillsammans med SISU valt att i ett första steg fokusera på några utvalda punkter som vi anser har stor potential för förbättring. Genom SISU kan föreningen även ansöka om bidrag för olika projekt. Projektet blir ett löpande arbete som ständigt är under utveckling. Vår vision är att med olika medel väcka frågor och påverka medlemmar att arbeta för en mer inkluderande förening. Alla punkter kommer att följas upp och synliggöras på Hässelby Friidrotts hemsida.

  • Jämställdhet inom ledare och tränarstaben, förtroendevalda och anställda. Föreningen ska verka för representation av minst 40 % av det underrepresenterade könet.
  • Aktivt arbeta för att få fram fler kvinnliga tränare på seniornivå samt behålla de kvinnliga tränarna som finns inom föreningen.               
  • Förbättra och förtydliga information, kommunikation och dokumentation gällande föreningens värdegrund, riktlinjer och policydokument samt motverka diskriminering. Föreningen vill även etablera ett samarbete med SISU gällande fortbildning inom valda fokusområden, två fortbildningar per år samt ett utökat användande av Sport Competence (digital utbildningsportal).
  • Förbättra förutsättningarna för att paraidrott ska ges möjlighet att aktivt delta på vår idrottsplats, samt ökad kunskap och utbildning hos ledare och tränare för olika funktionsnedsättningar. Med paraidrott menas personer med synnedsättning, utvecklingsstörning, rörelsenedsättning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
  • Skapa en större integration för Hässelby Friidrott inom närområdet.

Genomförade

  • Se över föreningens rekryteringsprocess och initiera insatser för att aktivt arbeta för en jämställd förening.
  • Skicka ut en enkät till befintliga kvinnliga tränare/ledare i föreningen för att kartlägga deras inställning till föreningen samt se möjligheter till förbättringsområden. Föreningen har även som ambition att ingå i SFIF:s nätverk i satsningen för fler kvinnliga elittränare.
  • Utbildning inom inkludering- och föreningens värdegrund ska ingå för alla tränare och ledare oavsett nivå i samband med uppstartsmöte för nya ledare, tränare och anställda. Erbjuda fortbildning inom valda fokusområden med hjälp av SISU och Sport Competence. Ett förebyggande arbete för att identifiera diskriminering kan bestå av kombinerade insatser för utbildning och kunskap, identifiering av risker, värdegrundsarbete, registerutdrag från Polisen samt ett strategiskt jämställdhetsarbete.
  • Tillsammans med SISU etablera ett samarbete med parasportsförbundet och även utbilda ledare och tränare inom valda fokusområden. Även se över vilka möjligheter som finns på arenan för att skapa förutsättningar för paraidrott.
  • Presentationer på hemsidan från våra aktiva med mångkulturella bakgrunder om deras syn på Hässelby Friidrott, samt synliggöra föreningen mer på sociala medier då kommunikation är viktigt för att nå ut till så många som möjligt. Även initiera insatser såsom spontanidrott, aktiviteter och prova på verksamhet i närområdet. Föreningen vill nå ut till fler skolor och fritidsgårdar inom närområdet genom ambassadörer som sprider kunskap och intresse för föreningen.

Uppföljning

Målen inom denna inkluderingsplan kommer att följas upp löpande med fokus på Hässelby SKs höstkonferens som infaller vartannat år.

Bilaga 1. Hässelbys värdegrund

I Hässelby SK Friidrott är alla välkomna oavsett kön, könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion- och trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller politisk åsikt. Det ska finnas plats för alla. Här värnar vi om allas bästa och uppträder schysst mot medtävlande, ledare/tränare, föräldrar och funktionärer. Föreningen värnar om att skapa en vi-känsla mellan aktiva, ledare, anställda och styrelse genom att visa respekt och heja på varandra i med- och motgång. Tillsammans skapar vi trivsel, glädje och idrottslig utveckling samt tar ett personligt ansvar för föreningens bästa.

Hässelbys barn- och ungdomsverksamhet ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen). https://unicef.se/barnkonventionen

Glädje och gemenskap

Föreningen vill bedriva och utveckla all verksamhet för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att alla ska trivas och utvecklas utifrån sin egen förmåga och sina behov.

Demokrati och delaktighet

Alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Jämställdhet ska genomsyra verksamheten för att uppnå demokrati och delaktighet. Alla som vill vara med i föreningen ska få vara med utifrån sina egna förutsättningar.

Rent spel

En medlem i vår förening ska hålla sig till överenskommelser och en god etik och moral. Fusk, dopning, mobbning, trakasserier och våld ska motverkas såväl på som utanför idrottsarenan.

Motverka diskriminering

Friidrottsföreningen Hässelby SK:s medlemmar ska motverka diskriminerande verksamhet inom föreningen, på idrottsplatsen och i samband med träning och tävling. Med diskriminerande verksamhet avses sådan som utesluter, pekar ut eller trakasserar människor på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Ansvarig utgivare: Jenny Rudin, telefon kansliet: 08-739 97 06, e-post: kansliet@hskfriidrott.se